Waterstraat 25, B-8930 Rekkem

Algemene verkoopsvoorwaarden

Tenzij een andere schriftelijke overeenkomst van onze vennootschap uitgaande, geschieden al onze verkopen of uitvoeringen aan de volgende voorwaarden.  Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de voorwaarden van de koper.  Door het feit met de verkoper overeenkomsten af te sluiten erkent de koper deze voorwaarden te kennen en te aanvaarden.

 

1.  Al onze verkopen gebeuren uitsluitend in naam en voor rekening van de verkoper  -Callens NV -, die ze uitvoert onder de volgende voorwaarden welke stipt moeten gevolgd worden.

 

2.  Alle offerten zijn vrijblijvend.Een bestelling moet uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard zijn vooraleer de verkoper  te kunnen verbinden.  Iedere verkoop, zelfs deze gedaan door haar vertegenwoordigers, is bindend voor de verkoper, tenzij zij wordt tegengesproken door een aangetekend schrijven van de verkoper.

 

3.De bestelling, ingeschreven in de volgorde van aanvraag en aanvaarding, worden verdeeld volgens voorraad zonder verbintenis wat betreft de termijn van levering.  Verkopen “behoudens goede aankomst” zijn al deze verkopen met levering op termijn van partijen die nog ingevoerd moeten worden.  Deze verkopen worden van rechtswege ontbonden zonder enig verhaal, indien de betreffende partijen niet beschikbaar worden binnen de zes maanden volgend op de voorgestelde leveringstermijnen.

 

4.De bepaalde leveringstermijnen mogen alleen als een aanduiding zonder verbintenis worden beschouwd.Gevallen van overmacht en van onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld werkstakingen, lock-out, brand, oorlog, onvoorziene stillegging, stockbreuk bij leveranciers, zelfs enkel van vervoer, doen onmiddellijk afbreuk aan de verbintenis van leveringstermijn. Iedere wijziging of opschorting door cliënt gevraagd gedurende de uitvoering van bestelling brengt een verlenging teweeg van de leveringstermijn en eventueel een prijsverhoging.  In geen geval kan dit de opzegging voor gevolg hebben.

 

5.De verzendingen reizen steeds op risico van de bestemmeling, zowel bij vertrek Rekkem, als van stapelplaatsen, dokken en dit ook wanneer verkocht werd “vrachtvrij bestemming”. Deze clausule geldt uitdrukkelijk wanneer er tussenkomst is van vervoerder, verzekeraar of om het even welke tussenpersoon.De tussenkomst is steeds gedaan in naam en voor rekening van de koper.

 

6.Om geldig te zijn moeten alle klachten binnen de 48 uur na ontvangst van de goederen worden overgemaakt per aangetekend schrijven. Bovendien zal elke klacht van rechtswege onbestaande zijn, wanneer de gehele partij niet ongeschonden of onaangetast is gebleven. Het bewerken, verwerken, verhandelen, aantasten enz. al was het maar van een gering gedeelte, maakt elke klacht van welke aard ook onontvankelijk en brengt met zich aanvaarding van de ganse partij, die één geheel uitmaakt. In alle gevallen waarin de koper die niet-conformiteit van de koopwaren opwerpt, hetzij zowel voor als na de levering,  zal de koper de bewijslast dragen van niet-conformiteit van deze koopwaren. Er worden geen klachten aanvaard van goederen die reeds verder werden geleverd aan derden of werden doorverkocht aan derden.  De factuur zal beschouwd worden als door de koper aanvaard indien zij, binnen een termijn van acht dagen aanvangend bij de ontvangst van de factuur, niet het voorwerp van opmerkingen heeft uitgemaakt die met aangetekend schrijven werden overgemaakt.

De vrijwaringsplicht voor eventuele niet-zichtbare gebreken is beperkt tot 3 maanden na levering.Elke vordering ingesteld na verloop van deze termijn is niet ontvankelijk. Bij gegrond bevonden klacht beperkt de garantieplicht  zich in elk geval tot het gratis vervangen van de gebrekkige koopwaar.  Om het even welke directe of indirecte schadevergoeding in het kader van deze garantieplicht en/ of daarbuiten is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

7.  Indien geleverde materialen teruggenomen  worden, gebeurt dit aan 80% der prijzen. Verpakking aan 70% der aangeduide waarde.

 

8.Al onze prijzen zijn contante prijzen. De facturen zijn contant betaalbaar te Rekkem. Het aanbieden van ontvangkaarten of wissels doet hieraan geen afbreuk.  Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag wordt,  van rechtswege en zonder dat hiertoe een ingebrekestelling nodig is, het schuldsaldo verhoogd met 12 % met een minimum van 250 EUR en een maximum van 2500 EUR, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

 

9.Bij niet-betaling op de vervaldag is op alle verschuldigde sommen een intrest verschuldigd van 1 % per maand, van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Niet betaling op de vervaldag geeft automatisch het recht verdere levering stop te zetten. Eventuele afkortingen worden steeds eerst ter aanzuivering van de vervallen rente aangewend.

Ongeacht de betalingswijze blijft niettemin, zelfs bij andere voorwaarde of overeenkomst, het bedrag steeds eisbaar drie maanden na factuurdatum, bij prijsstijging dienen de bestelde goederen onmiddellijk betaald, zelfs zo een latere termijn of latere levering werd voorzien.  Zoniet mag de verkoper de bestelling vernietigen zonder dat  hem daarvoor schadevergoeding zou kunnen worden gevraagd.

Behoudens schriftelijke andere overeenkomst, voorzien deze verkoopsvoorwaarden  de contante betaling van de koopwaar en taksen van welke aard ook. In geval van toelating tot aftrekking van een bepaald bedrag voorafgaandelijk overeengekomen bij strikt contante betaling. In geval van aanvaarding van wissels op de door de verkoper gestelde datum dient de datum van betaling stipt als vervaldag te worden nageleefd. Discontokosten vallen ten laste van de koper.

 

10.  De verkoper  behoudt zich het recht voor om voorafgaandelijk aan de levering de betaling van het geheel of een gedeelte van de overeengekomen prijs te vorderen.  Indien de koper aan zulk verzoek geen gevolg geeft, mag de verkoper de uitvoering van de overeenkomst uitstellen tot op het ogenblik van betaling en zelfs, na aangetekende ingebrekestelling, de overeenkomst als nietig aanzien. In de loop van de uitvoering van een bestelling mag de verkoper  steeds alle waarborgen voor de betaling eisen die nuttig wordt geacht.

 

11.  Wanneer een gedeelte van de levering niet wordt betaald,  op de vervaldag of wanneer een gedeelte van het contract niet wordt betaald, dan zal het saldo van de rekening, wissels inbegrepen, onmiddellijk opeisbaar zijn en verkoper krijgt de mogelijkheid ofwel de bestaande contracten te vernietigen met toepassing van het uitdrukkelijk ontbindend beding, ofwel te kiezen voor de dwangafname. In deze gevallen zal de verkoper steeds de contracten mogen schorsen zonder enige schadevergoeding van zijnentwege, tot de integrale betaling en de waarborgverlening is gebeurd vanwege de koper.

 

12.De koper verbindt zich tevens aan de verkoper alle waarborgen te verlenen die deze zal eisen voor en tijdens de uitvoering van het contract, als zekerheid voor de betaling van de koopprijs. Deze garanties kunnen zijn, naar keuze van de koper, de cessie-delegatie van schuldvorderingen, hetzij hypotheken, hetzij een pand op het handelsfonds of op een element ervan, hetzij acceptwissels al of niet met aval naar keuze van de verkoper.

De kosten voor de vestiging van deze zekerheden zullen ten laste van de koper zijn.

 

13.Bij vernietiging van een opdracht of bestelling door de koper, behoudt de verkoper  zich het recht voor een winstderving te eisen van 20% op de totale som der verkochte goederen op de prijs der prestatie, overeenkomstig de artikels 1184, 1147, 1152 B.W., dit uit het uitdrukkelijk ontbindend beding.

 

14.Een vergoeding voor plaatsbeneming van 3,75 EUR/m³ per maand zal kunnen worden geëist door de verkoper,  wanneer de waren niet tegen de contractuele einddatum zouden zijn afgenomen, en dit zonder ingebrekestelling.  Het aangekochte hout dat op verzoek van de koper op stapelplaatsen van de verkoper blijft liggen is onverzekerd en op risico van de koper.

 

15. De bestelde hoeveelheden worden zoveel mogelijk gerespecteerd. Een teveel of een tekort van 10% is nochtans toegelaten.

 

16. Voor ingevoerd hout dat in Engelse maten verkocht wordt, geschiedt de omzetting in metrieke maten volgens het in de Algemene Verkoopsvoorwaarden van Antwerpen neergeschreven gebruik.

 

17.De modellen voor uitvoering moeten gegeven worden op een tekening op schaal. Klachten wegens uitvoeringen worden geweigerd voor bestellingen gedaan zonder tekening op schaal. Hierbij wordt tevens gewezen op de invloed van temperatuur op nieuwe modellen en op de onnauwkeurigheid van afgesleten modellen.

 

18. Waardevolle verpakking zoals paletten, kratten, enz. gebruikt bij de levering van materialen is uitsluitend de eigendom van de verkoper en dient terug geleverd te worden. Verpakking die niet franco terug geleverd wordt binnen 3 maanden wordt als verloren beschouwd en wordt dan in rekening gebracht.  Waardeloze verpakking, zoals folie, karton en inpakpapier, bindstraps en stapelblokken, wordt niet teruggenomen en dient door de koper zelf te worden verwerkt.

 

19. Eigendomsvoorbehoud : De goederen blijven onze eigendom tot op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs en aanhorigheden. Tot zolang verbindt de koper er zich toe om de goederen niet te vervreemden, te verpanden en/of met zekerheden te bezwaren. Indien de koper in weerwil van dit verbod, de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust, toch vervreemdt, verpand of met zekerheden bezwaart, zal het eigendomsvoorbehoud ingevolge zakelijke subrogatie, gelden op de schuldvordering (met betrekking tot de koopprijs) ten aanzien van de derde koper. Het eigendomsvoorbehoud zal tevens nog toepassing vinden wanneer de geleverde goederen bewerkt of vermengd werden met andere goederen.

De verantwoordelijkheid en het risico over de goederen gaan over op de koper van bij het tot stand komen van de overeenkomst.

Het eigendomsvoorbehoud kent een verruimde toepassing en is bijgevolg ook van toepassing op andere goederen geleverd door de verkoper aan de koper, ongeacht welke sommen de koper nog verschuldigd is aan de verkoper en ongeacht of deze goederen het voorwerp uitmaken van de nog openstaande schuld.

 

20.Iedere zaak wordt aanzien als gedaan te Rekkem. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Kortrijk, alleen het Belgisch recht is van toepassing.